ทีมของเรา

All


สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิงห์ มิตรตระกูลกิจ

ผู้อำนวยการอาวุโส - ควบคุมงานก่อสร้าง

บุญชัย เทียนวัง

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบสถาปัตยกรรม

สมศักดิ์ สืบสาย

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบวิศวกรรม

สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิงห์ มิตรตระกูลกิจ

ผู้อำนวยการอาวุโส - ควบคุมงานก่อสร้าง

บุญชัย เทียนวัง

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบสถาปัตยกรรม

สมศักดิ์ สืบสาย

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบวิศวกรรม
Select

All


สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิงห์ มิตรตระกูลกิจ

ผู้อำนวยการอาวุโส - ควบคุมงานก่อสร้าง

บุญชัย เทียนวัง

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบสถาปัตยกรรม

สมศักดิ์ สืบสาย

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบวิศวกรรม

สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิงห์ มิตรตระกูลกิจ

ผู้อำนวยการอาวุโส - ควบคุมงานก่อสร้าง

บุญชัย เทียนวัง

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบสถาปัตยกรรม

สมศักดิ์ สืบสาย

ผู้อำนวยการอาวุโส - ออกแบบวิศวกรรม