ทีมของเรา

All


สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมศักดิ์ สืบสาย

 

SVP - Engineering Design

บุญชัย เทียนวัง

 

SVP - Architecture Design

สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมศักดิ์ สืบสาย

 

SVP - Engineering Design

บุญชัย เทียนวัง

 

SVP - Architecture Design

Select

All


สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมศักดิ์ สืบสาย

 

SVP - Engineering Design

บุญชัย เทียนวัง

 

SVP - Architecture Design

สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อิสรินทร์ สุวัฒโน

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไพรัช เล้าประเสริฐ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมศักดิ์ สืบสาย

 

SVP - Engineering Design

บุญชัย เทียนวัง

 

SVP - Architecture Design