Aspire พระราม 9

AspireRama9

 เจ้าของโครงการ  : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตงาน   :  ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 ที่ตั้งโครงการ  :  ซอยพระราม 9 แยก 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 ลักษณะอาคาร
 :  อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น (อาคาร A)
- ห้องชุดพักอาศัย 374 ยูนิต
- ห้องชุดพาณิชย์ 1 ยูนิต
อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 25 ชั้น (อาคาร B)
- ห้องชุดพักอาศัย 289 ยูนิต