กมลา รีเจนท์ 2, ภูเก็ต

Kamala2

โครงการ : กมลา รีเจนท์ 2, ภูเก็ต 
เจ้าของโครงการ : บริษัท  กรุ๊ป วัน ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2550 
งบประมาณ : 100,000,000.- บาท
Project : Kamala Regent 2
Owner : Group One Development Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co., Ltd.
Year : 2008
Budget : 100,000,000 Baht