Than Living Condominium

Than Living Condominium

โครงการ : Than Living Condominium
เจ้าของโครงการ : บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : 
งบประมาณ : 718,668,225.44.- บาท