อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เจ้าของโครงการ : วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท ฤทธิ์ตะวัน จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
วงเงินในการก่อสร้าง : ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ - บาท