วัดราชผาติการาม เฉลิมพระเกียรติ

วัดราชผาติการาม วรวิหาร

โครงการ : วัดราชผาติการาม เฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ : วัดราชผาติการาม 
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ :  
งบประมาณ : 17,800,000.- บาท