การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินทราวาส

เจ้าของโครงการ : วัดเทพศิรินราวาส, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  : เริ่มตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วงเงินในการก่อสร้าง : ๗๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ปีที่ดำเนินการ : ๒๕๕๘