ก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน (B7.7, B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
มูลค่าก่อสร้าง 149,232,268 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มวันที่ 29 กรกฎาคม 2558