THE TREE PRIVATA

เจ้าของโครงการ : Pruksa Realestate pcl
ที่ตั้ง : ประชาราษร์สาย 1 กรุงเทพ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ประเภทอาคาร : ที่พักอาศัย
พื้นที่ก่อสร้าง : 10,237 ตารางเมตร
งบประมาณในการก่อสร้าง  : 300,000,000- บาท