การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอศิลปเจ้าฟ้า พระนคร

Thana Astoria

โครงการ : การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอศิลปเจ้าฟ้า พระนคร
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินเงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ :