โครงการ 5 แหล่งเรียนรู้ สู่วิถีอยุธยา

project5

โครงการ : โครงการ 5 แหล่งเรียนรู้ สู่วิถีอยุธยา ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการเรียนรู้โบราณสถาน 5 แห่งของอยุธยา 
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :   
Project : Master planning 5 historical sites rout line
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2013
Budget :