โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร

tapat

โครงการ : โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร 
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :   
Project : Wat kourtaphet (archaeological site)
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2013
Budget :