พระราชวังสราญรมย์, ถนนสนามชัย พระนคร

saranrom

เจ้าของโครงการ : กระทรวงการต่างประเทศ
ที่ตั้ง : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง : 180,000,000.- บาท
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2545