ความเป็นมาบริษัท

home1

 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร(รัชดาภิเษก 19 ) ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์ : 66.-2690-7460 
โทรสาร : 66.2690-7461
ฝ่ายบุคคล : 0-2690-7460 ext. 405
Website : www.stonehenge.co.th
Email : 

ฝ่ายออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Stonehenge Co,. Ltd.
163 Soi Chockchairuammit (Ratchadaphisek 19) Din Daeng Bangkok 10400

Tel : 66.-2690-7460 
Fax : 66.2690-7461
HO : 0-2690-7460 ext. 405
Website : www.stonehenge.co.th
Email : 

Engineering Department
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Architectural Department
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervision Department
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logo2บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันถือหุ้น ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้างและ การควบคุมงาน รวมถึงงานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

 

ผลงานมากกว่า 200 โครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชยกรรม อาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และอาคารโรงงาน ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

พนักงานของบริษัท มีประมาณ 140 คน เป็นวิศวกร 75 คน สถาปนิก 20 คน ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ ในการทำงาน จึงมั่นใจว่าการบริการของบริษัท จะมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่กำหนดไว้

 

Stonehenge Co.,Ltd established in 1992 owned by Stonehenge Inter Public Company Limited provides professional services in design (Architecture, Structure, and Historical Conservation) and construction management.

 

There are morethan 200 projects in the government and private sectors. These are commercial buildings, office buildings, residential buildings, and factories.

 

The company has 140 staff (75 engineers, 20 architects, and ect). They are trained to be professional to do the job. We assure the company will provide the best standardand quality to match the budget and client’s requirement.

home2

 

home3

 

home4

 

home5 

 

ขอบเขตการให้บริการ

งานออกแบบ และ งานควบคุมงาน

Area of Work
Design & Consulting Service in

 

1. งานออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Work)
2. งานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Work)
3. งานออกแบบโครงสร้างและโยธา (Structural Work & Civil Work)
4. งานออกแบบระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร (Electrical & Communication System)
5. งานออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System)
6. งานออกแบบระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง (Water Supply, Sanitary System, Fire Extinguish)
7. งานออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Conditioning & Ventilation System)
8. งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Work)

 
รายละเอียดงาน (Scope of Work)
 งานออกแบบ (Design) : 
 1. แบบร่างเบื่องต้น (Preliminary Design)
  -  สำรวจพื้นที่ (Site Survey)
  -  ออกแบบทางเลือก (Design Alternative)
  -  วางผังบริเวณ (Layout Plan)
         
 2. แบบขั้นพัฒนา (Design Develop)
  -  การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
  -  ผังที่ตั้งโครงการ (Site Plan)
  -  ผังพื้นที่ใช้สอย (Function Area)
  -  ผังพื้น (Floor Plan)
  -  รูปด้าน (Elevation)
         
 3. ออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้าง (Detail Design or Construction Drawing)
  -  แบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)
  -  แบบวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drawing)
  -  แบบงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร (Electrical Drawing)
  -  แบบงานระบบประปา และสุขาภิบาล (Sanitary Drawing)
  -  แบบงานระบบปรับอากาศ (Air Condition Drawing)
         
 4. เอกสารชุดประมูล (Tender Document)   
  -  รายการประกอบแบบ (Specification)
  -  การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (Submission for the Construction Permission License)
  -  เอกสารสำหรับการประมูล (Tender Documents)
  -  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และฟอร์มเปล่า (Cost Estimation and Blank Forms BOQ)
  -  การประเมินผลการประกวดราคา (Tender Evaluation)
  -  รายการคำนวณ (Preparing Calculation Sheet)
  -  ประชุมติดตามงานก่อสร้าง (Periodic Site or Site Meeting)
         
ให้คำปรึกษาและการบริหารโครงการ (Consult and & Project Management)
1. ช่วง เตรียมงานก่อสร้าง (Pre - Construction Period)      
  -  จัดทำแผนงานหลักงานก่อสร้าง (Master Schedule)
  -  จัดประมูลแบบเพื่อหาผู้รับเหมา (Tender Process)
  -  ประเมินผลการประกวดราคา และคัดเลือก (Tender Evaluation)
         
2. ช่วง ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period)   
  -  การตรวจสอบโครงการ (Project Monitoring)
  -  การวางแผนโครงการ (Project Planning)
  -  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  -  การแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง (Construction Problem Solving)
  -  การประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (On-site Coordination)
  -  ให้คำแนะนำแก่เจ้าของงาน (Advise the Owner for the job)
  -  ตรวจสอบตาราง และ แผนการทำงาน (Monitoring Working Schedule)
  -  การตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงินงวดแก่ผู้รับเหมา (Payment Analysis for Contractor)
  -  จัดทำรายงานความก้าวหน้า (Work Progress Reports)
  -  ผลักดันงานให้เสร็จทัน ตามเป้าหมาย (Implementing the job)
         
3. ช่วงก่อสร้างเสร็จ และก่อนส่งมอบงาน (Post Construction Period)   
  -  การวิเคราะห์ข้อเรียกร้องต่างๆ (Claim Analysis)
  -  การประเมินผลและการต่อรอง งานเปลี่ยนแปลง (Evaluation and Negotiation of Change Orders)
  -  ตรวจสอบรายการ งานก่อสร้างของโครงการ (Project Check List)
  -  ตรวจสอบข้อบกพร่องในการทำงาน (Check Work Defects)