โครงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีศักยภาพ 6 จังหวัด

project6

โครงการ : ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
ที่มีศักยภาพ 6 จังหวัด 
เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :